درود مهمان گرامی! ثبت نام

اولين دوره مسابقات کشوري سازه هاي ماکاروني کاپ آذربايجان

کاپ آذربايجان

ثبت نام کارگاه ثبت نام مسايقات پوستر

>بستن اين پنجره<

این یک اطلاعیه همگانی است!


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مهندسی رودخانه در پل سازی
#1
مقدمه
علل اصلی خرابی بسیاری از پلها قبل از پایان عمرشان، عدم توجه به معیارهای هیدرولیکی در طراحی، و اجراو نگهداری از آنهاست. ظرفیت گذرسیلاب از پل پایداری بازه رودخانه در محل احداث پل هدایت جریان نیروهای هیدرو دینامیک جریان آبشستگی و فرسایش در اثر تنگ شدگی و یا ایجاد مانع عواملی هستند که در تعیین جانمایی طول ارتفاع و آرایش پایه و تکیه گاهها و مشخصات هندسی پایه هاوتکیه گاههای پل حائزاهمیت هستند که متأسفانه در کشورمان به مسائل فوق الذکر توجه کمتری می گردد این مقاله نگاهی اجمالی به نقش مهندسی رودخانه و اهمیت بکارگیری آن در طراحی پلها دارد.
علیرغم استفاده از مصالح و تکنولوژی پیشرفته و صرف هزینه های هنگفت در طراحی و ساخت پل ها هرساله شاهد شکست و یا تخریب پلهای زیادی در دنیاو در کشورمان در اثر وقوع سیلاب هستیم. شکست و تخریب پلها علاوه بر خسارات مالی و گاهی هم جانی راه ارتباطی به نقاط سیل گیر و محتاج کمک رسانی را قطع می کند و خسارتها را دو چندان می نماید.


طبق بررسیهای انجام شده در اکثر موارد علت شکست پلها عبارتند از:

عدم برآورد صحیح سیلاب طراحی (Flood Design) و کم بودن ظرفیت عبور سیلاب از دهانه پلها
جانمایی (Layout ) نامناسب پلها بدون توجه به مسائل ریخت شناسی (Morphology) رودخانه
بر آورد نادرست از عمق شالوده (براساس معیارهای سازه ای و ژئوتکنیکی) بدون توجه به مسأله فرسایش آبشستگی
فراهم نکردن تمهیدات لازم برای عبور مناسب جریان از سازه پلها
نقصان در حفاظت و نگهداری از پلها
بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده از خسارات سیلاب در دوره زمانی سالهای 1331 تا 1375 افزایش تخریب پلها در اثر سیلاب چشمگیر بوده است.


آنچه که مسلم است یکی از عوامل اصلی این تخریبها عدم رعایت مسائل هیدرولیکی و مهندسی رودخانه در طراحی پلها در طی دهه گذشته ( که دوره توسعه سازندگی و پیشرفت بوده است) می باشد و شواهد نشان می دهد که در سالهای اخیر به این مساله توجه کافی نمی گردد. مسلماً عواقب ناشی از عدم رعایت مسائل مهندسی رودخانه در پل سازی جزصرف هزینه های زیادو بی حاصل ثمری نخواهد داشت و لازم است در برنامه های مربوط به پلسازی معیارهای هیدرولیکی در مطالعات طراحی و اجرای پلهامورد توجه قرارگیرند.

تحقیقات انجام شده روی پلها نشان می دهد که علاوه بر عوامل سازه ای و ژئوتکنیکی که در محاسبه ابعاد پلها به کار می روند عوامل هیدرولیکی و اندرکنش سازه پل و رودخانه در تعیین جانمایی طول ارتفاع پایه و تکیه گاهها و حفاظت از پلها نقش اساسی دارند.

جانمایی و راستای قرارگیری پلها
عبور جاده و یا خط راه آهن از روی رودخانه ها محدود به بازه های خاصی از رودخانه هاست که توسط مسیر کلی راه مشخص می گردد علاوه بر آن مسیر کلی راه راستای قرارگیری پل روی رودخانه را نیز تعیین می نماید در حد امکان از احداث پل در بازه های ناپایدار باید اجتناب نمود بازه های ناپایدار بازه هایی از رودخانه هستند که رودخانه در آنها فرسایشی و یا رسوبگذار است.

انتخاب راستای پل عمود بر راستای جریان از وارد آمدن نیروی بیشتر و مورب به تکیه گاهها و پایه های پل جلوگیری می کند همچنین طول پل کاهش می یابد که در کاهش هزینه های کلی طرح بسیار موثر است استفاده از عکسهای هوایی و توپوگرافی بامقیاس مناسب ( 1.50000 تا 1.20000) یکی از راههای مفید برای مطالعه جانمایی و تعیین بهترین مسیر عبور پل از روی رودخانه است.

تعیین طول پلها
به دلیل ملاحظات اقتصادی وسازه ای تاحد ممکن طول پلها را کوتاه در نظر می گیرند اما باید دانست که شکل هندسی شرایط جریان در رودخانه پیوسته در حال تغییر است و کوتاه شده طول پل باعث تمرکز تنش جریان در محدوده احداث پل گردیده وموجب آبشستگی کف و کناره ها می گردد این موضوع در هنگام وقوع سیلاب به حالت بحرانی می رسد و ممکن است باعث تخریب پل گردد بنابر این طول پل باید طوری انتخاب شود که پایداری رودخانه در محدوده احداث پل حفظ گردد بر اساس تحقیقات انجام شده بازه های پایدار رودخانه، بازه هایی هستند که تغییرات چندانی در طول یک یا چند سال نداشته باشند از مفهوم بازه پایدار برای تعیین عرض تعادل رودخانه ها استفاده می گردد عرض تعادل با استفاده از مفاهیم روابط تجربی رژیم روش نیروی برکنش و مفهوم توان جریان استخراج می گردد. روابط رژیم بر اساس معادلات تجربی بین دبی جریان آب و رسوب عمق عرض و شیب رودخانه ها با بستر شنی نشان می دهد.

تعیین ارتفاع پلها
محدودیت های سازه ای و اقتصادی خاکریزهاو جاده های طرفین مسائل کشتیرانی و قایقهای تفریحی و ظرفیت آبگذری مهمترین عوامل تعیین کننده ارتفاع پل می باشند ظرفیت آبگذری پل به حداکثر دبی جریان گفته می شود که پل با اطمینان از خود عبور می دهد این مقدار جریان به هندسه مقطع پل و تکیه گاه ها شکل پایه های پل عرض تنگ شده رودخانه و ارتفاع پل بستگی دارد. با تعیین عرض تعادل رودخانه (یا همان طول پل ) دبی سیلاب طراحی برای محل و شکل مقطع پل و پایه های آن و ارتفاع پل محاسبه می گردد دبی سیلاب طراحی بر اساس اهمیت سازه از نظر ارتباطات تجارت و همچنین ریسک شکست و وارد آمدن خسارت انتخاب می گردد. اغلب دبی طراحی عبور سیلاب برای پلها را با دوره برگشت 50ساله بطور خلاصه می توان گفت برای شرایطی که سطح شالوده بالای بستر باشد، سرعت و اندازه گردابها بستگی به ابعاد و ارتفاع و عرض نسبی پایه نسبت به شالوده دارد یعنی اینکه در این حالت شالوده به عنوان یک عامل بازدارنده، خود باعث تشکیل گردابهای قویتری می گردد که با گرداب حاصل از پایه ترکیب شده و آبشستگی را تشدید می نماید.

در حالت دوم (سطح قانونی شالوده داخل حفره آبشستگی است)سیستم گردابهای ایجاد شده ضعیفتر از حالت اول می باشد و حتی در زماینکه سطح فوقانی شالوده به اندازه کافی به سمت بالا دست گسترش می یابد، گرداب ایجاد شده توسط پایه بر روی سطح شالوده هیچگونه تاثیری در سیستم ایجاد شده توسط پایه ندارد.

باتوجه به موارد فوق الذکر معادلات ارایه شده توسط ریچاردسون نیاز به بازبینی دارد.

انتخاب عمق شالوده پایه ها و به همین ترتیب برای تکیه گاهها با در نظر گرفتن حداکثر آبشستگی و موارد فوق الذکر در مورد پایه های مستطیلی صورت می گیرد.

هدایت جریان
شکل نامنظم رودخانه ها در مقاطع عرضی و در طول ممکن است باعث تغییرات مکانی جریان در رودخانه گردد این موضوع برای احداث پلها و عبور جریان ازمقطع آنها نامطلوب است و باید به نحوی جریان در بالادست پل یکنواخت توزیع شده و به طرف سازه هدایت گردد. این عمل توسط سازه طولی به نام دیوارهای هدایت جریان صورت می گیرد.

در بیشتر موارد مصالح مورد استفاده از رودخانه ای بوده و در قسمت سطحی و پیش بند از حفاظت های سنگچین استفاده می گردد گاهی شکل قرارگیری پل در مسیر رودخانه طوری است که به سادگی نمی توان جانمایی دیوارهای هدایت جریان و طول و مشخصات آنرا محاسبه نمود در این حالت با توجه به اهمیت پروژه پلسازی می توان از مدلهای فیزیکی جهت تعیین مشخصات آن استفاده نمود.

در طراحی پلها عوامل هیدرولیکی بسیار زیاد و پیچیده ای در رابطه با اندرکنش سازه پل و رودخانه نظیر ظرفیت آبگذری ،آبشستگی و فرسایش پایداری بازه رودخانه و نیروهای موثر جریان بر پایه ها و تکیه گاهها وجوددارند.
طراحی پلها بادر نظر گرفتن اصول مهندسی رودخانه که یکی از عوامل تعین کننده می باشد ممکن است در بسیاری از موارد طراحی سازه ای پل را تحت الشعاع قرارداده و حتی باعث تغییر سیستم باربری سازه پل گردد.
در طراحی و ساخت پلها انتخاب جانمایی طول، ارتفاع، شکل تکیه گاهها و پایه هاوعمق شالوده بر اساس مطالعات هیدرولیک جریان و ریخت شناسی در بازه مورد نظر انجام می گردد.
.........................

-----
[تصویر:  75k8xop250b66zgzurqs.jpg]
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود شفقی ، حمید رضا نظری ، امير رضا حدادي ، رسول عليزاده
#2
Roku provides the simplest way to stream entertainment on your TV. roku.com/link  is the official site to link, activate, set-up and manage your Roku player or Roku TV. A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and you can watch TV shows and movies online from the roku.com/link channel store. For more information, visit the website roku.com/link and enjoy.

You can watch movies and TV shows on the Roku channel such as hit hits movies, popular shows, live news, sports and you can activate it by visiting roku.com/link . But to do this you must follow certain conditions of Roku. To get more information about this you can visit our website roku.com/link . Our Roku team is available to help you at all times. You can contact the Roku team at any time at roku.com/link . And can benefit.

Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link  with activation code store. Connected to your TV screen roku.com/link . And will start displaying some instructions to activate roku. You will then receive an activation code for Roku. After that you have to connect Link roku toroku.com/link . You can choose from your favorite channel roku.com/link.

Norton Antivirus is a very good antivirus for computers, laptops etc. It protects your computer, laptops etc. from all kinds of viruses. You can download it by going to the norton.com/setup website. You can also know how to activate it on the website norton.com/setup mentioned by us. If you still face any kind of problem, then you should contact our team at norton.com/setup . Our team will help you in every way.

Log in to the Norton website norton.com/setup to get the Norton Product Activation Key. You can select Norton service at norton.com/setup for which you need a product key. You can find it under the My Subscriptions tab. Safely copy and note the given product activation key. You can get information by visiting our website norton.com/setup. Norton Antivirus has many features and benefits for you.

Norton Antivirus provides protection from viruses, malware, online threats without harming device performance. It also blocks harmful websites. You can get norton.com/setup product from retail store and also download and install Norton Antivirus with product key from norton.com/setup. And to do this, you can visit the website given by us at norton.com/setup or link. Our entire team is available to help you.

Norton Internet Security is a widely used security. If you want to get Norton Internet Security then you can go to norton.com/setup. Norton Antivirus is the easiest and most secure antivirus for your computer and mobile. To maintain it you go to this norton.com/setup link and forget about all other viruses, spyware, root-kits, hackers. Go to norton.com/setup to learn more about it.

You can download and install norton setup from norton.com/setup. Norton may receive annual renewal billing, cancellations, refunds, subscriptions, credit card updates, purchases by Norton membership. Visit norton.com/setup to activate or renew your Norton membership. And a valid Norton membership ensures that your security is always updated. You should activate or renew your subscription before the trial or membership period ends so that all Norton features can continue to be used and your computer is protected. For more information, you can contact our team at norton.com/setup and get more and more information.

The need for a reliable antivirus like Norton Enrollment is increasing, you can download it by visiting the website norton.com/setupNot only companies as a measure of data security, but everyone is now relying on antivirus programs that can be found on the norton.com/setup with product key page. If you have any problem you can visit our website norton.com/setup and get help.

Norton Security is an advanced computer software security program launched by Product Key for Norton Setup Symantec. It works with various operating systems such as Microsoft Windows, Android, Mac and iOS. To download Norton Antivirus Security, click on the given link norton.com/setup and for more information can visit our website Norton.com/setup. Norton is the best security antivirus.

To setup and download the Hp priter driver software, visit our website 123.hp.com/setup. The 123 hp setup HP printer makes printing hassle-free and easy. Install the hp printer on your Windows or Mac computer and install the drivers via 123.hp.com/setup . For more information, contact our team at 123.hp.com/setup. We are always available to help you.

To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website 123.hp.com/setup. We’ll help you download the right HP printer software and drivers. Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123.hp.com/setup to get the recommended software for your printer.

We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your123.hp.com/setup . For installation of drives, you can take help of our website 123.hp.com/setup . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website 123.hp.com/setup.

To set up your HP printer, download and install HP printer software from here. 123.hp.com/setup are compact and durable, ready to deal with your print needs. Set your printer setup from HP to begin. The entire data referenced in this regard is straightforward and simple.We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup . For installation of drives, you can take help of our website 123.hp.com/setup . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network

We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup. For installation of drives, you can take help of our website 123.hp.com/setup . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website 123.hp.com/setup.

It provides a wider range of streaming channels and videos which users can choose according to their current moods. Download the HBO Max on your device to experience excellent sound and video quality of unlimited movies, shows and much more with hbogo.com/activate.The process to get the HBO MAX activation code is to first open your web browser and go to hbomax.com/tvsignin and your hbo max account by registered email ID.Open hbomax.com/tvsignin on your Mac/PC/mobile device. Download and install HBO MAX on your smart tv.

HBO Max offers TV shows, blockbuster movies, and new Max Originals to its users.  Visit hbomax.com/tvsignin and choose your subscription plan and start streaming with hbo max. Go to hbomax.com/tvsignin and follow the simple procedure to create an account for hbomax. Hbo max is easy to setup and connect with your smart tv. To know more details about hbo max setup and sign up visit its official website: hbomax.com/tvsignin and complete the steps for setup.

Download the HBO Max on your device to experience excellent sound and video quality of unlimited movies, shows and much more with hbomax.com/tvsignin.For more information visit our website

The Amazon Prime Activation Code is a six digit alphanumeric code that can be found on your TV screen when you click on “Register” on amazon.com/mytv.Amazon prime paid for online streaming services used at amazon.com/mytv Gives users access to a variety of services such as instant delivery.Search for “Amazon” to find the amazon.com/mytv app.Get more information

Visit the amazon.com/mytv website in your web browser and enter 6 letter amazon tv activation code Sign in to amazon prime video account at amazon.com/mytv Note down the code and visit amazon.com/mytv using the internet browser application

Go to amazon.com/mytv on your computer. You need to open amazon.com/mytv or primevideo.com/mytv on any web browser and enter the activation code Register on the Prime Web Page at amazon.com/mytv to enroll.

Go to amazon.com/mytv and create your Amazon account.For this you just have to go to Amazon and activate amazon with the help of amazon activation code. You can visit our website amazon.com/mytv for details of the entire process.Amazon Prime is a subscription service that caters to the media needs of people through the Amazon Prime platform. amazon.com/mytv Notifies visitors about topics such as Register TV, Amazon Prime TV and MyTV code.

Amazon Prime TV and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website amazon.com/mytv and enter the given code.People's media needs can be met through the Amazon Prime platform. Amazon Prime is a subscription service, which can be subscribed by going to the link amazon.com/mytv. To know more about this you can visit the given link amazon.com/mytv and also subscribe.

You can use the Amazon Instant Video application on your smart TV or by installing a digital media player or video game console, which will be given by the link amazon.com/mytv in my TV description. If you need any assistance related to this, you can contact our team at amazon.com/mytv . Our entire team will be available to help you. For more information go to this link amazon.com/mytv Amazon Instant Video Application is a very fun application.

The Amazon My TV Code program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. All you have to do is go toamazon.com/mytv and activate amazon.com/mytv with the help of Amazon's activation code. You can visit our website amazon.com/mytv for details of the entire process.To register your device on the Amazon website you go to our websiteamazon.com/mytv and enter the given code.

Amazon Prime TV and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website amazon.com/mytv and enter the given code.People's media needs can be met through the Amazon Prime platform. Amazon Prime is a subscription service, which can be subscribed by going to the link amazon.com/mytv. To know more about this you can visit the given link amazon.com/mytv and also subscribe.

Prime video is a subscription service that caters to the media needs of people through the   primevideo.com/mytv platform.   primevideo.com/mytv Notifies visitors about topics such as Register TV, Prime video TV and MyTV code. To register your device on the Prime video website you go to our website   primevideo.com/mytv and enter the given code.

Amazon Prime vedio through primevideo.com/mytv  is accessible to owners of streaming platforms and devices like Chromecast, Fire TV, Amazon TV, and Roku, among others.If you eagerly wanted to know what is   primevideo.com/mytv then the answer is amazing. It is more than a fast delivery option. Amazon Prime is a subscription service provided by the   primevideo.com/mytv with unlimited entertainment with lots of other benefits.

Enter the link primevideo.com/mytv on your browser. Input your login details to log in to your Amazon Prime video account. It is more than a fast delivery option. Amazon Prime is a subscription service provided by theprimevideo.com/mytvwith unlimited entertainment with lots of other benefits.Amazon Prime is a subscription service provided by the   primevideo.com/mytv with unlimited entertainment with lots of other benefits.

Get your office setup from office.com/setup. If your version of Ms Office setup came with your PC, you can download or order a latest version from office.com/setup. You can also set up an office with a 25-digit activation code. For more information, you should visit our website office.com/setup . Our team is always available for your help.

Bet365 is the world's favorite online sports betting company. It provides you with the most comprehensive in-play service. You can also watch live sport on bet365. To login in it you can go to - bet365 login . Touch ID, Face ID and Fingerprint login in the Bet365 app allows you to securely and securely login to Bet365. To login to Bet 365, go to its member area ( bet365 login ) and follow the instructions on the password page. You can visit our website (bet365 login ) to get more information about it.

It is very easy to open a Bet 365 account. For this you have to follow the steps given by us on the bet365 login which will be requested to you during this bet365 registration process. You can visit our website " bet365 login " to login to bet365. Undoubtedly one of the best cricket betting sites in the world. You can visit our website " bet365 login " to get more information about it.

Bet 365 is one of the best sportsbooks in the betting industry. Reputation, huge betting selection and excellent customer service help this site stand out from the crowd. How to open a bet365 login account in an easy way. Let's get started with bet365 registration! You can visit our website " bet365 login " to get more information about bet365 and to access the bet365 login page.

Bet 365 is an international betting company and one of the oldest online resources created for betting. To access the bet365 login page, if you are new, you need to know more about Bet 365's bet account. You can visit our website " bet365 login " to get more information about Bet365 and access the bet365 login page.

netgear router login - NETGEAR has its own service of websites,netgear router login i.e., routerlogin.com and routerlogin.net. netgear router login sites will work particularly only when accessed from NETGEAR routers. These websites allow users to access their consoles by username rather than IP addresses.For more netgear router login information, visit our website

netgear router login - NETGEAR has its own service of websites,netgear router login i.e., routerlogin.com and routerlogin.net. netgear router login sites will work particularly only when accessed from NETGEAR routers. These websites allow users to access their consoles by username rather than IP addresses.For more netgear router login information, visit our website

Netgear router login - how to log into your Netgear Internet router's web page. Logging into a router's page allows you to do things like view your network's status and netgear router login change the network's settings. Before you can log into your Netgear router, you'll need to find your router's address in your computer's settings.For more  netgear router logininformation, visit our website

The Amazon Prime Activation Code is a six digit alphanumeric code that can be found on your TV screen when you click on “Register” on amazon.com/mytv .Amazon prime paid for online streaming services used at amazon.com/mytv Gives users access to a variety of services such as instant delivery.Search for “Amazon” to find the amazon.com/mytv app.Get more information

The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the ij.start.canon and go to the installed Canon printer to download the ij.start.canon. To get more and more information, visit our website ij.start.canon and get the information according to convenience .

The Canon IJ Network Tool is a free application that allows you to set, view, or configure the printer's network settings that are connected through the network. For more information about this, you can visit our website ij.start.canon . And using the Canon printer service phone, you can get the complete installation of the ij.start.canon and go to the installed Canon printer to download the ij.start.canon.

Download the Canon printer from ij.start.canon and set it up on your device. Canon printers are all in one printer that facilitates print, copy and scan. And to download Canon ijsetup printer drivers you can visit our website ij.start.canon . Canon printers are designed for personal and business use. To learn more about Canon printers, visit our website ij.start.canon and take advantage.

Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the ij.start.canon and go to the installed Canon printer to download the ij.start.canon . To get more and more information, visit our website ij.start.canon and get the information according to convenience .

Canon printer is the best printer out of all printers. Which allows for the best print, copy and scan. Canon printers are designed for personal as well as commercial use. You can visit the ij.start.canon website to download the Canon printer driver. To get rid of any type of problem related to Canon printers, you can contact our team at ij.start.canon . For more information about Canon printers, you can visit ij.start.canon and get the information as per your convenience.

You can visit the ij.start.canon website to get information about Canon Multifunction Printers, Canon Printers Dealers, Retailers, Stores and Distributors. Download the driver or software for the printer scanner. To install your additional Canon driver or software, go to the ij.start.canon link and follow the steps on it. To get more information about it, visit our website ij.start.canon and enjoy.

The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the ij.start.canon and go to the installed Canon printer to download the ij.start.canon . To get more and more information, visit our website Canon Printer Driversand get the information according to convenience .

To setup and download the Hp priter driver software, visit our website HP Printer Drivers . The 123 hp setup HP printer makes printing hassle-free and easy. Install the hp printer on your Windows or Mac computer and install the drivers via HP Printer Drivers . For more information, contact our team at HP Printer Drivers. We are always available to help you.

To setup and install your 123 HP printer go to HP Printer Drivers for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website HP Printer Drivers . We’ll help you download the right HP printer software and drivers. Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the HP Printer Drivers to get the recommended software for your printer.

Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the canon.com/ijsetup and go to the installed Canon printer to download the canon.com/ijsetup . To get more and more information, visit our websitecanon.com/ijsetup and get the information according to convenience .

Download the Canon printer from canon.com/ijsetup and set it up on your device. Canon printers are all in one printer that facilitates print, copy and scan. And to download Canon ijsetup printer drivers you can visit our website canon.com/ijsetup . Canon printers are designed for personal and business use. To learn more about Canon printers, visit our website Canon Printer Drivers and take advantage.

Canon printer is the best printer out of all printers. Which allows for the best print, copy and scan. Canon printers are designed for personal as well as commercial use. You can visit the Canon Printer Drivers website to download the Canon printer driver. To get rid of any type of problem related to Canon printers, you can contact our team at Canon Printer Drivers . For more information about Canon printers, you can visit Canon Printer Drivers and get the information as per your convenience.

Canon printer is the best printer out of all printers. Which allows for the best print, copy and scan. Canon printers are designed for personal as well as commercial use. You can visit the Canon Printer Drivers website to download the Canon printer driver.For more information visit our website

We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your HP Printer Drivers . For installation of drives, you can take help of our website HP Printer Drivers . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website HP Printer Drivers .

To set up your HP printer, download and install HP printer software from here. HP Printer Drivers are compact and durable, ready to deal with your print needs. Set your printer setup from HP to begin. The entire data referenced in this regard is straightforward and simple.We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your HP Printer Drivers . For installation of drives, you can take help of our website HP Printer Drivers . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network

We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install yourHP Printer Drivers . For installation of drives, you can take help of our website HP Printer Drivers . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website HP Printer Drivers .

To setup and download the Hp priter driver software, visit our website HP Printer Drivers . The 123 hp setup HP printer makes printing hassle-free and easy. Install the hp printer on your Windows or Mac computer and install the drivers via HP Printer Drivers . For more information, contact our team at HP Printer Drivers . We are always available to help you.

To setup and install your 123 HP printer go to HP Printer Drivers for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website HP Printer Drivers .

You can visit the Canon Printer Drivers website to get information about Canon Multifunction Printers, Canon Printers Dealers, Retailers, Stores and Distributors. Download the driver or software for the printer scanner. To install your additional Canon driver or software, go to the Canon Printer Drivers link and follow the steps on it. To get more information about it, visit our website Canon Printer Drivers and enjoy.

The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon Printer Drivers and go to the installed Canon printer to download the Canon Printer Drivers . To get more and more information, visit our website Canon Printer Drivers and get the information according to convenience .

The Canon IJ Network Tool is a free application that allows you to set, view, or configure the printer's network settings that are connected through the network. For more information about this, you can visit our website Canon Printer Drivers . And using the Canon printer service phone, you can get the complete installation of the Canon Printer Drivers and go to the installed Canon printer to download the Canon Printer Drivers

Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon Printer Drivers and go to the installed Canon printer to download the Canon Printer Drivers . To get more and more information, visit our website Canon Printer Drivers and get the information according to convenience .

To setup and install your 123 HP printer go to HP Printer Drivers for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website HP Printer Drivers .

Download the Canon printer from canon.com/ijsetup and set it up on your device. Canon printers are all in one printer that facilitates print, copy and scan. And to download Canon ijsetup printer drivers you can visit our website Canon Printer Drivers . Canon printers are designed for personal and business use. To learn more about Canon printers, visit our website Canon Printer Drivers and take advantage.

Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon Printer Drivers and go to the installed Canon printer to download the Canon Printer Drivers . To get more and more information, visit our website Canon Printer Drivers and get the information according to convenience .

To setup and download the Hp priter driver software, visit our website HP Printer Drivers The 123 hp setup HP printer makes printing hassle-free and easy. Install the hp printer on your Windows or Mac computer and install the drivers via HP Printer Drivers . For more information, contact our team at HP Printer Drivers . We are always available to help you.

We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your HP Printer Drivers . For installation of drives, you can take help of our website HP Printer Drivers . A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website HP Printer Drivers .

Once you successfully purchase Ms. Office Equipment, you will get an office.com/setup , in which you must enter the key. Download and install MS 365 in your PC with the help of the website given by us and provide the best office.com/setup for your office. To install the office.com/setup , click on the link given by us.

Select the product of Office you like to download and install on the device. Press on the office.com/setup option. Press on the products of office.com/setup and start downloading and installing the Office product on the device . Office Setup from office.com/setup . If you have a new and never used product key , then this product key can be used during activation process.

An account associated with Office is required to install or reinstall Office. For that, sign in to office.com/setup and get your office.com/setup from Office Setup. Enter product key for office setup. You can follow the instructions given by us to activate office.com/setup with product key. There is a new Sensatin office in the MS office market.

Get your office setup from office.com/setup . If your version of Ms Office setup came with your PC, you can download or order a latest version from office.com/setup . You can also set up an office with a 25-digit activation code. For more information, you should visit our website office.com/setup . Our team is always available for your help.

Download the Canon printer from Canon Printer Drivers and set it up on your device. Canon printers are all in one printer that facilitates print, copy and scan. And to download Canon ijsetup printer drivers you can visit our website Canon Printer Drivers . Canon printers are designed for personal and business use. To learn more about Canon printers, visit our website Canon Printer Drivers and take advantage.

Let's Disnetplus.com/begin and enjoy it. With which you can watch full episodes of your favorite Disney Junior and Disney XD shows, on the Disney Channel. Apart from watching movies, video clips, you can also play games.Here’s How to Use Disnetplus.com/begin . If you want to know more about it then you can visit our website Disnetplus.com/begin and take advantage of it.

If you want to know more about it then you can visit our website Disnetplus.com/begin and take advantage of it. Click Here for the DisneyPlus.com Login: Sign In to Disney+ If you’ve been using Disney Plus on your iPhone or Samsung TV but now want to use it on your TV, then you need to know theDisnetplus.com/begin page. Thankfully, it’s super easy to get to, and I’ve got all the details for you below. Here’s How to Use Disnetplus.com/begin .

Disney Plus is one of the most popular streaming services in the world right now. You can go to Disnetplus.com/begin and activate your disney now for watching TV shows and movie ,you can also play games. you can also Disnetplus.com/begin to watch disney channel With which you can watch full episodes of your favorite Disney Junior and Disney XD shows .

The Amazon Prime Activation Code is a six digit alphanumeric code that can be found on your TV screen when you click on “Register” on amazon.com/mytv .Amazon prime paid for online streaming services used at amazon.com/mytv Gives users access to a variety of services such as instant delivery.Search for “Amazon” to find the amazon.com/mytv app.Get more information

The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the ij.start.canon and go to the installed Canon printer to download the ij.start.canon To get more and more information, visit our website ]ij.start.canon and get the information according to convenience .

Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats etc. You can download, install and activate macfee.com/actiavte with activation code. mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites. If you want to protect your devices against harmful data, download mcafee antivirus by visiting the macfee.com/actiavte website. For more information, you can contact our team by visiting the website macfee.com/actiavte. Our time will be available to help you all the time.

Roku provides the simplest way to stream entertainment on your TV. roku.com/link is the official site to link, activate, set-up and manage your Roku player or Roku TV. A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and you can watch TV shows and movies online from the -roku.com/link channel store. For more information, visit the website roku.com/link and enjoy.

Prime video is a subscription service that caters to the media needs of people through the primevideo.com/mytv platform. primevideo.com/mytv Notifies visitors about topics such as Register TV, Prime video TV and MyTV code. To register your device on the Prime video website you go to our website primevideo.com/mytv and enter the given code.

To setup and download the Hp priter driver software, visit our website 123.hp.com/setup. The 123 hp setup HP printer makes printing hassle-free and easy. Install the hp printer on your Windows or Mac computer and install the drivers via 123.hp.com/setup . For more information, contact our team at 123.hp.com/setup. We are always available to help you.

Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats etc. You can download, install and activate macfee.com/actiavte with activation code. mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites. If you want to protect your devices against harmful data, download mcafee antivirus by visiting the macfee.com/actiavte website. For more information, you can contact our team by visiting the website https://mcafeecomactivate.launchaco.com/ . Our time will be available to help you all the time.

Webroot Antivirus is the fastest and easiest software to download, install and run.webroot.com/setup In addition, it automatically updates without slowing down your system. Because of which you always get the most protection. So we recommend you to download Webroot Antivirus. Webroot Antivirus detects online threats and blocks them quickly. You can install webroo.com/safe by visiting our website. And you can also download Webrot from windows 10 install webroot with key code . With Webrot's product you will be able to fully protect yourself online and offline For more information visit webroo.com/safe our website.

Canon printer is the best printer out of all printers. Which allows for the best print, copy and scan. Canon printers are designed for personal as well as commercial use. You can visit the ij.start.canon website to download the Canon printer driver.For more information visit our website

The go-to solution for ultimate PC performance and trouble-free computing. Independent lab tests prove that System Mechanic restores more speed, power-system mechanic and system mechanic download Free is a complete suite of powerful system repair and maintenance tools.

Youtube is a popular video sharing platform that allows people Tv.youtube.com/start to upload, watch and share their videos. When you sign in to the YouTube app on a smart TV or other device, your device displays an 8-digit code. This is youtube activate tv enter code which is used to activate youtube. Now go to the link given by us on youtube.com/activate and activate YouTube.For more information youtube.com/activate visit our website

YouTube offers wide range of videos which you can also watch offline also. Visit youtube.com/activate and enter activation code for getting started with it. Activate YouTube on Apple TV at youtube.om/activate and you are good to go.Download and install YouTube on your device from youtube.com/activateand get the benefits of its features

Amazon tv is the most ideal website for users to activate Amazon Prime Video subscription on smart TVs. amazon.com/code.Amazon tv Once registration is successful, people can choose their TV cable service provider, their user accounts.For This You can login to our website amazon.com/codeCan go to and enjoy your favorite Amazon Prime Video on devices.For more information you can visit our website amazon.com/code Are and can enjoy.

Get the new ccleaner browser The fast, private and secure browser for Windows, from the makers of CCleaner. Free Download.CCleaner Browser is a web browser with built-in security and privacy features to keep you safe online. It comes packed with all the tools you need to manage your online privacy, identity, and personal data. You can download ccleaner browser at Comptuner.com .ccleaner master cleans system junk and browsing data to help protect your privacy, speed up your PC and keep it working better, for longer.

android cleaner optimizes your Android in seconds . Makes your device cleaner, safer and faster. That’s where android cleaner come in. They can boost a device’s performance, enhance battery life, and get rid of junk files.Ancleaner is the android cleaner. It is a phone cleaner and smart cleaner. Ancleaner is a cleaning app for Android, booster app, memory ram-android cleaner

You can do this by installing the amazon.com/mytv Video application on your smart TV, or the digital media player or video game console connected to your TV by visiting the link provided by us in the de cription.mazon provides unlimited streaming of movies and TV episodes for paid or free trial members To watch amazon prime video on any device you always need to register the device on the Amazon Prime video using amazon.com/code . then you have landed at the right place. After activating your subscription via amazon.com/code , you are entitled to get many benefits that come along with it.

To register your device on the Amazon website you go to our website amazon.com/code and enter the given code.Amazon Prime offers wide range of videos having different categories. Stream your favorite videos and setup prime on your tv. Visit amazon.com/code and enter the activation code. For more information Amazon.com/codevisit our website

Stream your favorite tv shows, movies and much more with the best services of Amazon Prime. Visit amazon.com/code and enter the activation code to get started with prime. Visit amazon.com/code and enter the activation code. Stream thousands of videos with Prime.You need a unique Amazon.com/code verification code for amazon prime video activation on smart tv, apple tv or any other devices .

The Amazon My TV Code program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV.Amazon.com/code Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. For this you just have to go to Amazon and activate amazon with the help of Amazon.com/code. You can visit our website Amazon.com/codefor details of the entire process.

Amazon Prime TV and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website Amazon.com/codeand enter the given code.People's media needs can be met through the Amazon Prime platform. Amazon Prime is a subscription service, which can be subscribed by going to the link amazon.com/mytv.To know more about this you can visit the given link amazon.com/mytv and also subscribe.

youtube.com/activate - Visit the official web portal and enter 8 digit verification code at the time of activation process. User can activate YouTube the following devices such as smart tv, Apple TV, roku, playstation, xbox and other streaming media players.After that, you will be then you will be entering this code in youtube.com/activate to start up the activation process.Visit tv.tv.youtube.com/start from your computer and click on TRY IT FOR FREE to get started.

Bet 365 is an international betting company and one of the oldest online resources created for betting. To access the bet365 login page, if you are new, you need to know more about Bet 365's bet account. You can visit our website " bet365 login" to get more information about Bet365 and access the bet365 login page.

NETGEAR Router Login - routerlogin.net- sign in to access admin panel, setup new wireless connection, change default WiFi password settings.Before you can log into your Netgear router, you'll need to find your router's address in your computer's settings.For more routerlogin.netinformation, visit our website

CCleaner is a freeware system optimization, privacy and cleaning tool.ccleaner free download It removes unused files from your system allowing Windows to run faster

If your PC is very slow when starting up, this could be because Windows is automatically launching multiple apps. These can run in the background without you noticing each time you start your PC, hogging your computer’s processing power. The good news is CCleaner windows 10 has an excellent tool to help target startup programs that may have slipped under the radar.

This tool helps you computer cleaner free your disk space by clearing junk files. It manages startup items to promote computer startup. For more information, you can take help ofcomputer cleaner free.

Prime video is a subscription service that caters to the media needs of people through the Primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv[/url] platform. primevideo.com/mytv Notifies visitors about topics such as Register TV, Prime video TV and MyTV code. To register your device on the Prime video website you go to our website primevideo.com/mytv and enter the given code.

If you don't already have one you can register by going to account.bbc.com/account/tv. A second device such as a mobile, tablet or computer.visit bbc.com/account/tv and create account. Download and setup BBC TV and you are good to go.Now, on your phone, tablet or computer, For more information bbc.com/account/tv visit our website

Itv.com/hub/pair the ITV shows you want to watch anytime, anywhere. Stream live TV or catch up on your favourite series like Love Island and Family Guy on demand.

To Activate Your Device: Grab Your Smartphone, Tablet Computer Or Pc And Visi auth.streamotion.au/activate
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان