..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::..
كدام ارجع تر است؟؟؟؟؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::.. (http://itssa.ir/forum)
+-- انجمن: سایر بخش ها (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=55)
+--- انجمن: بحث آزاد (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- موضوع: كدام ارجع تر است؟؟؟؟؟ (/showthread.php?tid=273)كدام ارجع تر است؟؟؟؟؟ - مرضیه شریعتی - 03-18-2012

با مردي كه در حال عبور بود برخورد کردم
اوه! معذرت مي خوام!
من هم معذرت مي خوام، دقت نکردم...
ما خيلي مؤدب بودیم، من و اون غریبه، خداحافظی كرديم و به راهمان ادامه دادیم...

اما در خانه
با آنهايي كه دوستشان داريم، چطور رفتار مي كنيم؟
كمي بعد ازآنروز، در حال پختن شام بودم. دخترم خيلي آرام كنارم ايستاد. همينكه برگشتم به او خوردم و تقريبا“ انداختمش!
با اخم گفتم: ”اووو! از سر راه برو كنار“

قلب کوچکش شکست و رفت...
نفهمیدم كه چقدر تند حرف زدم...

وقتي توي رختخوابم بيدار بودم صداي آرام خدا در درونم گفت: ”وقتي با يك غريبه برخورد مي كني، آداب معمول را رعايت مي كني
اما با بچه اي كه دوستش داري بد رفتار مي كني؟!
برو به كف آشپزخانه نگاه كن. آنجا نزديك در، چند گل پيدا مي كني. آنها گلهايي هستند كه او برايت آورده است. خودش آنها را چيده...
صورتي و زرد و آبي
آرام ايستاده بود كه سورپرا يزت بكنه
هرگز اشكهايي كه چشمهاي كوچيكشو پر كرده بود نديدي...

در اين لحظه احساس حقارت كردم...
اشكهایم سرازير شدند. آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم
بيدار شو كوچولو! بيدار شو! اينا رو برای من چيدي؟!
او خندید و گفت: اونا رو كنار درخت پیدا کردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن
میدونستم دوستشون داري، مخصوصا آبيه رو...
گفتم: ”دخترم! واقعاً متاسفم از رفتاری كه امروز داشتم!
نمی بایست اون طور سرت
داد مي کشيدم!“

گفت: ”اشکالی نداره! من به هر حال دوستت دارم مامان!“
من هم دوستت دارم دخترم!
و گلها رو هم دوست دارم،
مخصوصا آبيه رو

آيا مي دانيد كه اگر فردا بميريد، شركتي كه در آن كار مي كنيد به آساني، ظرف يك روز، براي شما جانشيني مي آورد؟!
اما خانواده ای كه به جا می گذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد!!!
و به اين فكر كنيد كه ما خود را وقف كارمي كنيم
و نه خانواده مان!!!
چه سرمايه گذاري
ناعاقلانه اي!!!
اينطور فكر نمي كنيد؟!

به راستی كلمه
“خانواده“ يعني چه؟!